Koha logo

Koha er fri programvare og kan lastes ned og tas i bruk kostnadsfritt. Libriotech tilbyr tjenester for bibliotek som ikke kan eller vil gjøre dette selv.

Drift

Dersom ditt bibliotek kjøper drift av Koha fra Libriotech kjører Koha på Libriotech sine servere og tjenesten inkluderer jevnlige oppgraderinger, backup osv.

NOK 600 + MVA per 1.000 eksemplarer i katalogen, per år. Minimum NOK 1.200 + MVA.

I tillegg kommer en engangskostnad for installasjon og grunnleggende oppsett av Koha: 2 arbeidstimer á NOK 1000 + MVA, dvs totalt NOK 2.000 + MVA.

Brukerstøtte

Drift som beskrevet ovenfor inkluderer kun drift, dvs at Libriotech sørger for at Koha-installasjonen er oppe og går og fungerer som den skal. Brukerstøtte ut over dette er en separat tjeneste, med to ulike prisnivåer:

1. Timer som er avtalt på forhånd: NOK 600 + MVA per time.

Bibliotek som har en driftsavtale med Libriotech kan også avtale brukerstøtte til en gunstig pris. Avtalen omfatter da et bestemt antall timer brukerstøtte per år. Kunden disponerer disse timene fritt til brukerstøtte, import og bearbeiding av data, rydding i data, utvikling og så videre.

(Support-timer som ikke er brukt opp i løpet av det året de er betalt for kan Libriotech disponere til "community work", dvs arbeid med Koha som ikke nødvendigvis kommer Kunden direkte til gode, men som bidrar til utviklingen av systemet.)

Dersom det blir behov for brukerstøtte ut over det som er avtalt på forhånd gjelder prisen nedenfor.

2. Timer som ikke er avtalt på forhånd: NOK 1.000 + MVA per time.

Et bibliotek kan velge å avtale null timer brukerstøtte på forhånd, og betaler da denne prisen, dersom det oppstår behov for brukerstøtte.

Biblotek som ikke har en driftsavtale med Libriotech, men som allikevel ønsker å kjøpe support betaler denne timesprisen.

Brukerstøtte uten drift

Bibliotek som ikke benytter Libriotech sine tjenester for drift av Koha (dvs bibliotek som selv tar seg av drift av Koha eller som kjøper denne tjenesten fra andre enn Libriotech) kan også kjøpe brukerstøtte fra Libriotech. Prisen blir NOK 1.000 + MVA per time.

Oppstart/migrering

Standard pris for oppstart utgjør to arbeidstimer til full pris, dvs NOK 2.000 + MVA. Dette dekker installasjon og oppsett av Koha på Libriotech sine servere, oppsett av Piwik for web-statistikk osv.

Hvor mye kostnader som påløper i oppstarten av en ny Koha-installasjon ut over dette avhenger av en rekke faktorer:

  • Om biblioteket har data som skal flyttes over fra et eksisterende system
  • Kvaliteten på data som skal flyttes
  • Mengden av data som skal flyttes
  • Om det er behov for spesielle tilpasninger

Fordi det er så mange momenter å ta hensyn til er det umulig å gi en standardisert pris for oppstart. Ta kontakt så finner vi ut hva det vil koste for ditt bibliotek!

Opplæring/kursing

Libriotech kommer gjerne og holder opplæring/kurs hos ditt bibliotek. Prisen for dette er NOK 1.500 + MVA per klokketime. Denne prisen dekker også alt av forberedelser. Dette kommer i tillegg:

  • Dekning av faktiske reiseutgifter fra Bodø til der opplæringen skal foregå
  • Dekning av faktiske utgifter til overnatting dersom opplæringen strekker seg over flere dager
  • Kunden sørger for egnet lokale

Annet

Libriotech bistår gjerne med Koha-tjenester ut over drift og brukerstøtte. Dette kan omfatte ting som installasjon av Koha på kundens server, oppgradering av Koha på kundens server, bearbeiding av data for import, utvikling osv.

NOK 1.000 + MVA per time.

Generelt

Fakturering skjer i januar hvert år, for det påbegynte kalenderåret, dersom annet ikke er avtalt.